Menu Zamknij

Regulamin konferencji Inspiring Solutions

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady, do przestrzegania których zobowiązany jest każdy uczestnik czternastej edycji projektu Inspiring Solutions (zwany dalej Konferencją).
 2. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Inspiring Solutions, którego siedziba znajduje się przy al. Niepodległości 162 lok. 66B w Warszawie, podmiot posiadający numer NIP 5213725238, REGON 363896854, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000605777 (zwany dalej Organizatorem).
 3. Konferencja odbywa się w dniach 23-25 marca 2021 roku w formie online poprzez platformę Zoom.

II. Zasady uczestnictwa w Konferencji.

 1. Warunkiem uczestniczenia w Konferencji jest wypełnienie w formie elektronicznej formularza rejestracyjnego, do którego link zostanie udostępniony przez Organizatora.
 2. Link do udziału w Konferencji zostanie udostępniony zarejestrowanym Uczestnikom.
 3. Udział w Konferencji jest bezpłatny, Organizator nie będzie pobierał od Uczestników żadnych opłat.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do bieżących poleceń i próśb Organizatorów.

III. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji (https://www.inspiringsolutions.pl/).
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany postanowione w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej.
 3. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 4. Kwestie nieobjęte Regulaminem Konferencji są rozstrzygane przez Organizatora i obowiązujące przepisy prawa
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia dalszego udziału Uczestnika w Konferencji.