Menu Zamknij

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Inspiring Solutions NIP: 5213725238 REGON: 363896854 KRS: 0000605777 Adres siedziby: Aleja Niepodległości 162, lok. 66B 02-554 Warszawa

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@cemsclub.pl.

Cele i podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku, imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, uczelni, roku i kierunku studiów oraz adresu e-mail oraz innych dobrowolnie podanych przez Państwa danych w przesłanym CV, przetwarzane będą w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału w Inspiring Solutions oraz rejestracji na wybrane wydarzenia w ramach projektu, obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem dedykowanego formularza kontaktowego lub na adres e-mail Stowarzyszenia, realizowania umów z partnerami Stowarzyszenia Inspiring Solutions.

Dane przetwarzane są na podstawie:

–  udzielonej zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO). Mogą̨ Państwo wycofać́ zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: kontakt@cemsclub.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Czas przetwarzania:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej rok jednak nie dłuższy niż 5 lat od czasu rozpoczęcia projektu lub do momentu wycofania udzielonej zgody.

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udziału w projekcie Inspiring Solutions. W wypadku nieudzielenia zgody, Państwa zgłoszenie nie będzie mogło być uwzględnione przy rekrutacji do projektu.

Odbiorcy danych:

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

Prawa związane z przetwarzaniem:

  1. Posiadają Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. W razie chęci skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw wyślij żądanie na adres e-mail: kontakt@cemsclub.pl.
  2. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
  3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Ponadto oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Stowarzyszenie Inspiring Solutions w ramach Inspiring Solutions poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie,  odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych Stowarzyszenie Inspiring Solutions. 

W związku z wykorzystaniem mojego wizerunku zrzekam się: 

– prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania mojego wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci materiałów, w których mój wizerunek zostanie wykorzystany; 

– prawa każdorazowego wskazywania mnie jako osoby uwidocznionej na materiałach, a w szczególności wskazywania mojego imienia i nazwiska. 

Stowarzyszenie Inspiring Solutions ma prawo upoważnić inne podmioty współpracujące z nim przy realizacji Inspiring Solutions do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.